Club Champion Scratch

 • 2009   John Walker
 • 2010   John Walker
 • 2011   Thomas Pagden
 • 2012   Thomas Pagden
 • 2013   John Walker
 • 2014   Sam Sheriff
 • 2015   Chuan Walker
 • 2016   Thomas Pagden
 • 2017   Jari Knights
 • 2018   Neung Chueanil
 • 2019   Piyawan Khlongjam
 • 2020   Piyawan Khlongjam